English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 
August 29, 20011

 


Nhập Môn Kim Cang Thừa


Những hiểu biết căn bản khi bước vào Phật Giáo Tây Tạng...

Trang Nhập Môn Kim Cang Thừa  được biên soạn cho các Phật tử muốn tìm hiểu về những giáo lý nền tảng của Phật Giáo Tây-Tạng hoặc Kim Cang Thừa.  Xin vui lòng đọc các tài liệu khai tâm dưới đây và  quay trở lại viếng trang nhà này trong tương lai.

Quý đạo hữu cũng có thể vào viếng trang nhà
http://www.nalanda.batnha.org hoặc http://www.diendan.batnha.org của Thư Viện Nalanda để tham khảo thêm về các tài liệu giáo lý căn bản của Phật Giáo Tây Tạng.  

 

Ï  Đối Tượng Quy Y

Cũng giống như các thừa khác, người đệ tử muốn tu tập theo Phật Giáo Tây-Tạng, hay Mật-Tông Tây-Tạng, hay Kim Cang Thừa (Vajrayana) cần phải hết lòng quy y Tam Bảo (take refuge in the Three Jewels), nghiã là quay về nương tựa nơi Phật  Pháp, và Tăng (Buddha, Dharma and Sangha).

Nhưng riêng trong Kim-Cang Thừa hay Phật Giaó Tây-Tạng, người Phật tử còn được hướng dẫn để quy ngưỡng đấng
Đạo Sư (Guru hay Lama).

Đệ tử tu tập theo Kim-Cang Thừa hay Phật Giáo Tây-Tạng phải kính ngưỡng  vị đạo sư, bổn sư, hay vị thầy gốc của mình (root lama) chẳng khác nào kính ngưỡng một vị Phật, và phải luôn nhìn thấy thầy mình chính là hiện thân của một vị Phật.

Trong Kim-Cang-Thừa, có pháp tu Bổn Sư Du Già (Guru Yoga), có thể dịch thoát ý là pháp tu Bổn Sư Tâm Đồng.  Nương theo pháp này, đệ tử hoà nhập tâm, khẩu, ý của mình vào với tâm, khẩu, ý của vị thầy trong trạng thái nhất như.  Do đó, vị đạo sư mà người đệ tử có duyên lành để thực hành theo pháp tu này phải là một người với đầy đủ phẩm hạnh cao quý của giác ngộ.
 

Ï  Giáo Lý Nền Tảng

Kim-Cang Thừa hay Phật Giáo Tây Tạng chú trọng vào pháp tu Bồ Đề Tâm (Bodhicitta), nghiã là phát khởi tâm cầu tìm giác ngộ vì lợi  lạc của toàn thể chúng sinh. Từ vô thủy vô chung, chẳng có một chúng sinh nào đã chẳng từng là cha hay mẹ của mình. Do đó, chúng sinh hay chúng hữu tình (sentient beings) trong Phật Giáo Tây-Tạng thường được gọi là "chúng sinh mẹ hiền" (mother sentient beings).

Cũng như các thừa khác, người Phật tử nhập môn tu tập theo Kim-Cang Thừa hay Phật Giáo Tây-Tạng cần phải tìm hiểu thấu đáo về
Tứ Diệu Đế (Four Noble Truths), Bát Chánh Đạo (Eight-fold Noble Paths) Sáu Ba La Mật (Six Paramitas).

Ngoài ra, tất cả bốn giòng truyền thừa theo truyền thống Kim-Cang Thưà hay Phật Giáo Tây-Tạng còn chú trọng đến
Bốn Tư Tưởng Chuyển Tâm (Four Thoughts that Turn the Mind) để giúp cho người tu chuyển được tâm mình, xoay lưng lại với sinh tử luân hồi, và đưa mình đến gần hơn với con đường tu toàn thiện, cuối cùng đạt đến giác ngộ vì lợi lạc của toàn thể "chúng sinh mẹ hiền."


Bốn Tư Tưởng Chuyển Tâm gồm có:
 
(1)
Thân người hiếm quý (precious human life) với đầy đủ tám điều kiện tự do (8 freedoms)mười điều kiện thuận lợi (10 leisures/advantages) hổ trợ cho việc tu tập chánh pháp để đạt đến giác ngộ.

(2) Vô Thường (Impermanence)

(3) Nhân Quả (Karma)

(4) Những  khổ não của vòng sinh tử luân hồi (the Faults of Samsara)


Ngoài ra, giáo lý nền tảng còn được thu góm trong
Ba Điểm Căn Yếu Của Con Đường Đạo (Three Principles of the Path), đuợc trình bày như sau:

(1) Phát tâm từ bỏ vòng sinh tử luân hồi (renunciation), xoay lưng lại với các pháp thế gian do có được sự thấu hiểu rốt ráo về Nhân-QuảVô-Thường, cùng với những khổ não của vòng sanh diệt.

(2) Phát tâm cầu tìm giác ngộ vì lợi ích của toàn thể chúng sinh (Bodhicitta/Mind of Enlightenment) chứ không chỉ cầu tìm giác ngộ cho riêng bản thân.

(3) Thấu triệt vô ngã (emptiness/non-inherent nature), trực nghiệm tánh Không trong vạn pháp, kể cả tánh Không trong Nhân-Quả (karma/cause and effect) và trong Duyên Khởi (interdependence).

Ï  Phật Pháp Căn Bản { Mới!
        Bài viết của Cư Sĩ Toàn Không

...Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo

...
Tứ Vô Lượng Tâm

...
Trí Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Những Giáo Pháp
Nền Tảng...
 


Ï   Lợi Lạc Của Việc Quay Kinh Luân - Garchen Rinpoche { Mới!


Ï   Hạt Giống Giác Ngộ - Khai Thị của các Đạo Sư
{ Mới!Ï   Nghiệp - Đức Dalai Lama

Ï   Nghiệp: Tóm Tắt - Geshe Gedun

Ï   Nghiệp: Mười Thiện Nghiệp - Ani Tencho

Ï   Nghiệp: Mười Ác Nghiệp - Ani Tencho

Ï
  Nhập Môn Về Sáu Hạnh Nguyện Ba La Mật: Geshe Tsultim Gyeltsen

Ï   Tứ Diệu Đế - Bài Thiền Quán 1 - Ven. Lozang Tsewang

Ï   Tứ Diệu Đế  - Bài Thiền Quán 2 - Ven. Lozang Tsewang

Ï   Quán Chiếu Về Tính Tương Tục Của Tâm - Ven. Tezin Tsepal

Ï   Phưong Pháp Căn Bản Của Thiền Thở - Ven. Tezin Tsepal

Ï   Thiền Về Bản Tính Của Tâm - Ven. Thubten Chodron

Ï  Lễ Quán Đảnh: Ư Nghĩa và Thực Chất -  Nguyên Thành

Ï  Bệnh Duyên -  Nguyễn Hữu Lợt

Ï  Cận Thị Tâm Linh -  Nguyên Thành

Ï
  Cá Tính Mật Tông -  Nguyên Thành

Ï  Mục Đích Của Đời Người Lama Zopa Rinpoche

Ï  Vấn Đề Đến Từ Đâu? - Karmapa đời thứ 17 

Ï  Ba Điểm Căn Yếu Của Con Đường Đạo - Lama Tsonkhapa (Booklet)

Ï  Ba Điểm Tinh Yếu Của Phật Đạo - Ribur Rinpoche (Vietnamese) {Sách}

Ï  Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Ngulchu Thogme Zangpo

Ï  Bốn Nền Tảng Chuyển Tâm - Karma Khenchen Rinpoche

Ï  Cách Thức Đúng Đắng Để Lắng Nghe Giáo Pháp - Patrul Rinpoche

Ï  Cuộc Đời Của Đức Phật và Việc Thực Hành Pháp Của Chúng Ta - Dzongkar Khyentse Rinpoche

Ï  Đừng Phí Bỏ Cơ Hội Này - Khenpo Chodrak

Ï  Giòng Sông Chẳng Thể Đóng Băng - Garchen Rinpoche

Ï  Lục Tự Đại Minh Chú - Đức Đạt Lai Lạt Ma

Ï  Một Chánh Niệm Đưa Đến Giải Thoát - Thubten Chodron

Ï  Nhẫn Nhục Khi Gặp Bất
Công
Patrul Rinpoche

{Ï  Pháp Tu Tây Tạng - Đức Đạt Lai Lạt Ma {Sách}

Ï  Phát Tâm Bồ Đề - Ribur Rinpoche  {Sách}

Ï  Phật Pháp Căn Bản: Suy Nghiệm Theo Nguyên Lý - Minh Không {Sách}

Ï  Phương Pháp Thiền Định Căn Bản - Traga Rinpoche

Ï  Quy Y: Nền Tảng Của Con Đường Tu - Patrul Rinpoche

Ï  Sinh Ra Làm Người Quý Báu - Lama Gursam

Ï  Tất Cả Chư Phật Đều Nằm Trong Tâm Của Chúng Sinh - Garchen Rinpoche

Ï  Tu Tập Như Thế Nào Cho Có Kết Quả - Nguyễn Duy Nhiên

 

 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung