English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 September  2
7, 2011
 

 

Hành Trì /Quán Tưởng Theo Mật Tông

A DI ĐÀ (Amitabha Buddha - Opame Sangye)
Ï   A DI ĐÀ - Chú Vãng Sinh Tịnh Độ (Sanskrit - Vietnamese)
Ï   A DI ĐÀ - Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cõi Tịnh Độ Của Đức A Di Đà   
     
** Xin bấm vào đây để nghe Garchen Rinpoche tụng bài đoản nguyện trên.  
      **
Xin bấm vào đây để nghe audio HH Chetsang Rinpoche giảng về cách nối kết
             với đức A Di Đà trong đời sống hằng ngày.
  

** Nghi quỹ hành trì Thiền quán A-di-đà của Garchen Rinpoche.


DƯỢC SƯ PHẬT (Medicine Buddha - Menla Sangye)
Ï   DƯỢC SƯ PHẬT - Những Giọt Cam Lộ - Khenchen Konchog Gyaltsen
Ï   DƯỢC SƯ PHẬT - Pháp Tu Quán Tưởng Dược Sư Phật - Lama Zopa
Ï   MẬT PHÁP DƯỢC SƯ VÀ LỄ CẦU SIÊU TỊNH HOÁ - Khen Rinpoche Lobsang
      Jamyang
Ï   LỄ CẦU SIÊU  CHO THÂN TRUNG ẤM VÀ CÚNG DƯỜNG DƯỢC SƯ - Khen
      Rinpoche Lobsang Jamyang

      ** Xin bấm vào đây để đọc bài giảng về Lễ Gia Lực Dược Sư của Karmapa đời thứ 17.

KALACHAKRA { Mới!

Ï   KALACHAKRA - Đoản Pháp Sáu Thời Bổn Sư Du Già
      ** Xin email vietnalanda@ymail.com để nhận nghi quỹ nếu đã thọ quán đảnh.

KIM CANG TÁT ĐOẢ (Vajrasattva - Dorje Sempa)
Ï   KIM CANG TÁT ĐOẢ - Đoản Pháp Trì Tụng và Quán Tưởng Kim Cang Tát Đỏa
      Tịnh Hoá Nghiệp Chướng
- Khenchen Konchog Gyaltsen    


QUAN ÂM (Tara)
Ï   BẠCH QUAN ÂM (White Tara) - Giọt Bất Tử Tuyệt Vời: Pháp Hành Trì Mạn Đà
     
La Trường Thọ Của Đức Bạch Quan Âm - 7th Garchen Rinpoche
Ï   LỤC QUAN ÂM (Green Tara) - Đoản Pháp Hành Trì Lục-Quan-Âm, Suối Nguồn
      Của Vạn Pháp -
Khenchen Konchog Gyaltsen
Ï   HAI MƯƠI MỐT ĐOẢN KỆ TÁN THÁN QUAN ÂM -Twenty-one Praises to Tara   
Ï   KHẨN NGUYỆN MẸ HIỀN QUAN ÂM - Supplication to Mother Tara - Lord Jigten
      Sumgon
(English-Vietnamese)

Ï   TÁN DƯƠNG HAI MƯƠI MỐT ĐẤNG PHẬT MẪU QUAN ÂM - Twenty-one
      Praises to Tara


QUÁN THẾ ÂM (Avalokiteshvara - Chenrezig)
Ï   ĐẠI BI THẦN CHÚ: NGHI THỨC HUÂN TU TRÌ TỤNG - Thích Hạnh Tấn
Ï   ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU CÂU - Shangpa Tulku Rinpoche
Ï   LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ (Om Mani Padme Hung)- Phương Pháp Hành Trì Lục Tự
     
Đại Minh Chú - Lama Zopa Rinpoche
Ï   QUÁN THẾ ÂM:  NGHI THỨC HÀNH TRÌ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN (Thousand-  
      armed Avalokiteshvara) -
7th Dalai Lama, Kalsang Gyatso
Ï   QUÁN THẾ ÂM - Phép Quán Quán Thế Âm Bồ Tát Để Sám Hối và Thanh Tịnh
      Chướng - Ani Tencho

Ï   QUÁN THẾ ÂM TỨ THỦ Đoản Pháp Hành Trì Quán-Thế Âm: Tịnh Hoá Nghiệp 
      Chướng Và Phát Triển Tâm Từ Bi -
Khenchen Konchog Gyaltsen
Ï   QUÁN THẾ ÂM TỨ THỦ - Pháp Thiền Quán Đấng Đại Từ Bi: Vì Lợi Ích Của Tất
      Cả Chúng Sinh Đầy Khắp Hư Không  (Tibetan-English-Vietnamese)
Ï   XƯNG TÁN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM- Praises to Chenrezig  - 7th Dalai Lama
     
Kalsang Gyatso (English-Vietnamese) 

QUY Y
Ï   NGHI QUỸ QUY Y - Garchen Rinpoche

VĂN THÙ SƯ LỢI (Manjushri)
Ï   N THÙ SƯ LỢI - Nghi Quỹ Hành Trì Quán Tưởng Đức Văn Thù

ZHAMBALA/PHƯỚC LỘC BỒ TÁT   { Mới!
Ï   BẠCH ZHAMBALA (White Zambhala) - Thỉnh Nguyện Phước Lộc (Tạng-Anh-Việt)
      ** Xin bấm vào đây để nghe Garchen Rinpoche và đại chúng tụng.


________________________________________________________________

Các Pháp Hành Trì Mật Tông

CẦU SIÊU

Ï   MẬT PHÁP DƯỢC SƯ VÀ LỄ CẦU SIÊU TỊNH HOÁ - Khen Rinpoche Lobsang
      Jamyang
Ï   LỄ CẦU SIÊU TỊNH HOÁ HƯƠNG LINH VÀ CÚNG DƯỜNG DƯỢC SƯ - Khen
      Rinpoche Lobsang Jamyang


HỎA TỊNH (Fire Puja)
Ï   LỄ HỎA TỊNH
Ï   CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG TỊNH HOÁ (Smoke Offering){ Mới!


BỔN SƯ DU GIÀ (Guru Yoga)
Ï   PHÁP HÀNH TRÌ BỔN SƯ DU GIÀ MILAREPA - A Daily Guru Yoga Practice of
     
Jetsun Mila Shepa Dorje
(Tibetan, English & Vietnamese)
      ** Xin bấm vào đây để nghe audio câu minh chú khẩn nguyện Milarepa.
        ** http://www.vietnalanda.org/sidedeanmilarepa.html
Ï   NGHI QUỸ BỔN SƯ DU GIÀ CÓ TÊN LÀ "SỰ HUÂN TẬP ÁNH SÁNG GIA TRÌ" -
      The Guru Sadhana Called "Light Amassment of Blessings" - Garchen Rinpoche
      (Tibetan, English & Vietnamese)
 
       

Ï   PHÁP BỔN SƯ DU GIÀ CHUYỂN ĐƯA PHÁP THÂN VÀO CON ĐƯỜNG ĐẠO  -
      A Guru Yoga that Brings Dharmakaya onto the Path (của Jigten Sumgon) - Khenchen Konchog Gyatsen Rinpoche
      (Tibetan, English & Vietnamese)

PHÓNG SINH 

PHOWA
 (Pháp Chuyển Di Thần Thức)
Ï   PHOWA: PHÁP GIẢI THOÁT ĐẠI THẦN TỐC - Chià Khoá Huyền Bí Để Chứng
      Đắc Đại Pháp Chuyển Di Thần Thức Phowa
- Ridzin
Longsal Ningpo (thuộc giòng
      truyền thừa Longchen Nyingtik)
(English, Tibetan transliteration and Vietnamese)
  
  ** Xin bấm vào đây để  đọc 'Chú Giải Về Phowa' do Nguyên Giác chuyển Việt ngữ.
       ** Xin bấm vào đây để xem nghi quỹ trên nếu đã từng thọ pháp Phowa
.

Ï   PHOWA: ĐẠI PHÁP CHUYỂN DI THẦN THỨC - Ngọn Cỏ Đứng Thẳng
      (theo giòng truyền thừa Drikung Kagyu)
(Tibetan transliteration & Vietnamese)
       ** Xin bấm vào đây để  xem hình quán tưởng Phowa/A Di Đà/ Vajrayogini 
      ** Xin bấm vào đây để xem nghi quỹ trên nếu đã từng thọ pháp Phowa.
       ** Xin bấm vào đây để nghe audio về lịch sử pháp môn Drikung Phowa

NYUNG-NE (Thọ Bát Quan Trai, Sám Hối và Hành Trì Quán Thế Âm)
SIX BARDO (SÁU GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM)  
  
Ï   BÀI CẦU NGUYỆN GIAI ĐOẠN THÂN TRUNG ẤM { Mới!


SÁM HỐI/ TỊNH HÓA
Ï   KIM CANG TÁT ĐOẢ - Đoản Pháp Trì Tụng và Quán Tưởng Kim Cang Tát Đỏa
     
Tịnh Hoá Nghiệp Chướng
- Khenchen Konchog Gyaltsen  
Ï   HỘ LUÂN KIM CANG GIÁP - Lama Zopa Rinpoche
 
ÏSÁM HỐI 35 VỊ PHẬT   
       BẢN DÀI (LONG VERSION)
       BẢN NGẮN (SHORT VERSION)

________________________________________________________________

Thỉnh Nguyện/Nguyện Trường Thọ

Ï   BÀI KỆ CẦU NGUYÊN LATI RINPOCHE MAU TRỞ LẠI - Đức DLLM soạn -
      (English, Tibetan transliteration and Vietnamese)  
{ Mới!
Ï
   THỈNH NGUYỆN TRĂM ĐẤNG HỘ PHẬT CÕI ĐÂU SUẤT (English, Tibetan
      transliteration and Vietnamese)
 
Ï   TIẾNG TRỐNG ĐẠI BI HÙNG HỒN TRIỆU THỈNH LỰC GIA TRÌ TỪ HOÁ THÂN
      SỚM TRỞ LẠI CỦA BẬC THIỆN TRI THỨC KIRTI TSENSHAB RINPOCHE

      (English -Vietnamese)
Ï   TÔN SƯ KHEN LOBSANG JAMYANG RINPOCHE TRƯỜNG THỌ KINH TỤNG
     
(English -Vietnamese)

________________________________________________________________

Tụng Niệm

Ï   NGHI THỨC TỤNG NIỆM TẬP YẾU, Quyển 1 - Essential Buddhist Prayers, Vol.1
Ï   KINH CHÁNH PHÁP SANGATA
Ï
   KINH NHẬT TỤNG - Daily Prayer Book (condensed version) - Theo truyền thống
     
của dòng truyền thừa Drikung Kagyu (English-Vietnamese)
Ï   HỒNG DANH SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT - Practice of 35 Buddhas of Confession
Ï   PHỔ HIẾN HẠNH NGUYỆN VƯƠNG - Hạnh Nguyện Phi Thường Của Đại Bồ Tát
Ï   NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - Trulshik Rinpoche { Mới!
Ï   KỆ  TỤNG BÁT THÁNH KIẾT TƯỜNG - Mipham Rinpoche { Mới!


________________________________________________________________

Pháp Thiền Căn Bản

Ï   PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN CỦA THIỀN THỞ - Ven. Tezin Tsepal
Ï   PHƯƠNG PHÁP THIỀN ĐỊNH CĂN BẢN - Traga Rinpoche
Ï   QUÁN CHIẾU TÍNH TƯƠNG TỤC CỦA TÂM THỨC - Ven. Tezin Tsepal
Ï   THIỀN VỀ BẢN TÍNH CỦA TÂM - Ven. Thubten Chodron
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Bài Thiền Quán 1 - Ven. Lozang Tsewang
Ï   TỨ DIỆU ĐẾ - Bài Thiền Quán 2 - Ven. Lozang Tsewang

Theo truyền thống Kim Cang Thừa, hành giả cần phải thọ nhận lễ quán đảnh hoặc lễ gia lực để đón nhận năng lực gia hộ của chư Phật, Hộ Phậtchư Đạo Sư trước khi hành trì các pháp môn quán tưởng theo hướng dẫn trong các nghi quỹ (sadhana).

Khi đã th ọnhận quán đảnh rồi thì hành giả có thể trì chú và quán tưởng
chính mình trong sắc tướng của vị Phật hay Hộ Phật mà mình đang hành trì, thân khẩu ý của hành giả chính là  thân khẩu ý của các ngài. 


Riêng đối với các vị Phật và Hộ Phật an bình (peaceful deities), nếu chưa được nhận lễ quán đảnh thì hành giả  vẫn có thể trì chú và quán tưởng vị Phật hay Hộ Phật trong không gian trước mặt, phóng toả hào quang  từ bi gia hộ cho hành giả và chúng sinh trong sáu cõi, chứ không được phép quán bản thân hành giả trong sắc tướng của vị ấy.


Chư Phật và Hộ Phật là các bậc đại giác nên tinh tuý của các ngài chính là trí tuệtừ bi vô lượng, là tâm Bồ Đề tối thượng. Khi quán tưởng các ngài, hãy trụ vào tâm từ bi và tâm Bồ Đề của các ngài mà thiền định về tâm ấy. Trong một vị Phật là hằng sa chư Phật nên chỉ cần chứng đắc được một pháp là chứng đắc hết các pháp.


Muốn hành trì theo các pháp tu Kim Cang Thừa, điều cần yếu là có một vị chân sư hướng dẫn hành giả từng bước trên con đường tu tập.
 

Ï Ï Ï
 

.

 
 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung