English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster
 

 
 

 
 
 
December 18, 2007
Webmaster...

Thắc mắc hoặc đng gp kiến về  kỹ thuật...
 

Nếu qu vị c thắc mắc về kỹ thuật hoặc muốn đng gp kiến cho trang nh của Viet Nalanda Foundation,  xin vui lng gửi điện thư đến Tm Bảo Đn ở điện thư tam_bao_dan@yahoo.com. Chng ti sẽ v cng hoan hỉ lắng nghe mọi thắc mắc v gp từ  qu vị. 

Trang nh ny đ được hnh thnh nhờ vo sự đng gp kiến của một số đạo hữu từ Maryland, Virginia, California, Texas v Việt Nam, vn vn.  Ngoi ra, chng ti rất biết ơn sự đng gp về kỹ thuật của đạo hữu Kanaya Chevli, đ bỏ nhiều thời giờ v cng sức để gip hon thnh trang nh ny.

Chng ti sẽ cố gắng hon chỉnh trang nh ny trong tương lai để đp ứng nhu cầu thng tin v truyền b gio php của Phật Gio Ty Tạng đến tất cả qu đạo hữu trn khắp thế giới. 


 

 

 


                    www.thankapaintings.com

 Cho đến khi đạt đến Giác
Ngộ
viên mãn,

chúng con xin quy y Phật,

chúng con xin quy y Pháp,

và cũng như thế, chúng con xin quy y Tăng đoàn của chư Bồ Tát.

Như chư Phật thuở xa xưa đã nhiếp thọ Bồ-Đề Tâm

và  tinh tấn hành trì  Bồ-Tát Đạo,

chúng con, nay cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,

xin phát Bồ Đề Tâm

và  tinh tấn tu hành để viên thành Đạo Quả.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung