English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster
 

 
 

 
 
 
December 18, 2009Lin Kết


Lin kết sinh hoạt 

Viet Nalanda Founation c lin hệ trực tiếp với cc tổ chức sau đy để phối hợp lm việc v hỗ trợ cho nhau trong một số cc chương trnh Phật sự...

Thư Viện Nalanda:  www.nalanda.batnha.org
Diễn Đn Thư Viện Nalanda:  www.diendan.batnha.org
Dharma Gates Foundation:  www.dharmagates.org


Lin kết trang nh

Những trang nh sau đy c đăng tải ti liệu tiếng Việt về Phật Gio Ty Tạng...

Berzin Archives:  www.berzinarchives.com
Cha Linh Mụ:  www.chualinhmu.com - xem bi dịch của DLLM trong "Thư Viện"
Dharma Gates Foundation:  www.dharmagates.org
Diễn Đn Thư Viện Nalanda:  www.diendan.batnha.org
Drikung Mahayana Center: www.drikungmahayanacenter.org - Garchen Rinpoche
Drukpa Vietnam: www.drukpavietnam.org - Gyalwang Drukpa
FPMT/Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Gio Đại Thừa: www.fpmt.org - Lama Zopa
Geden Shoeling: www.gedenshoeling.com - Khen Rinpoche, Lobsang Jamyang
Maitreya Project/Dự n Di Lặc: www.maitreyaproject.org - Lama Zopa Rinpoche
Quảng Đức: www.quangduc.com
Sera Mey Fund: www.serameyfund.org - Quỹ cứu trợ chư tăng tu viện Sera Mey
Shabkar: www.shabkar.com - Truyền thống ăn chay trong PGTT
Thupten Dhargye Ling: www.tdling.com - Geshe Gyelsten Tsultim
Thư Viện Hoa Sen: www.thuvienhoasen.com - Xem trang "Mật Tng Ty Tạng"
Thư Viện Nalanda:  www.nalanda.batnha.org
Wisdom Archive Institute: www.lamayeshe.org - Lama Yeshe


Nơi thỉnh Php kh, Php cụ, Php bảo, tranh ảnh Phật Gio Ty Tạng...

Potala Gate: www.potalagate.com
Tibetan Bead: www.tibetanbead.com
Zambala: www.zambala.com


 

 


Cho đến khi đạt đến Giác
Ngộ
viên mãn,

chúng con xin quy y Phật,

chúng con xin quy y Pháp,

và cũng như thế, chúng con xin quy y Tăng đoàn của chư Bồ Tát.

Như chư Phật thuở xa xưa đã nhiếp thọ Bồ-Đề Tâm

và  tinh tấn hành trì  Bồ-Tát Đạo,

chúng con, nay cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,

xin phát Bồ Đề Tâm

và  tinh tấn tu hành để viên thành Đạo Quả.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009       Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung