English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 


 
December 18, 2007
 Chư Đạo Sư và Tăng Ni người Việt
theo truyền thống Kim Cang Thừa - Phật Giáo Tây Tạng...


Trang nhà này xin để tưởng niệm và hồi hướng công đức đến...

Ï  Thiền Sư Nhẫn Tế Thubten Osall (1888-1951)
Ï  Sư Tuệ-Năng Lobsang Tenzin U Kumara (1933-2004)  


KUSHO: NHÀ SƯ TRẺ GỐC VIỆT
Ï  Kusho: Nhà Sư Trẻ Việt Nam Với Học Trình Geshe (2003)
Ï  Nhà Sư Trẻ Gốc Việt Thọ Giới Tỳ Kheo Tây Tạng (2007)

 
 

 

Ï Đang thiét kế, bổ túc tài liệu và hình ảnh. Xin vui lòng quay trở lại trang nhà này trong tương lai...


 Thiền Sư Nhẫn Tế


Sư Tuệ Năng


Kusho và Geshe Tsultim


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung