English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster
 

 
 

 
 
 
August 26, 2010
Ḍng Truyền Thừa Kagyu

Kagyu là ḍng Khẩu Truyền (hoặc có khi c̣n được gọi là Nhĩ Truyền) do chư đạo sư trực tiếp truyền lại cho đệ tử, từ  miệng của Thầy qua tai của tṛ, chứ không qua văn tự. Ḍng Kagyu gồm nhiều tông phái với các vị Tổ khác nhau. Ngài Karmapa đời thứ 17 hiện nay là Pháp Vương nắm giữ ḍng truyền thừa Karma Kagyu... Hai ngài Chetsang Rinpoche đời thứ 37 và Chungsang Rinpoche đời thứ 36 cùng nắm giữ ḍng truyền thừa Drikung Kagyu... Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ 12 nắm giữa ḍng truyền thừa Drukpa Kagyu...  Ngài Phakchok Rinpoche đời thứ 7 nắm giữ ḍng truyền thừa Taklung Kagyu Hạ và ngài Matrul Rinpoche nắm giữa ḍng truyền thừa Taklung Kagyu Thượng...


Những giáo huấn của các ḍng Kadampa, Kagyu Sakya (thế kỷ 11) và Gelug (thế kỷ 14)  đều được xem như là thuộc Tân Phái Dịch Thuật (New Translation School) trong khi những giáo huấn của ḍng Nyingma (thế kỷ 8-9) thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School). 


Sơ Tổ Tilopa

Nhị Tổ Naropa và Lục Pháp Du Già Của Naropa

Đại Dịch Giả Marpa và Dakpo Kagyu

Đại Đạo Sư Du Già Milarepa

Giáo Lư Mahamudra - Đại Thủ Ấn

Đại Sư Gampopa và Bốn Pháp Tu

Pháp Bảo Giải Thoát

Ngondro - Các Pháp Chuẩn Bị Thông Thường và Phi Thường
  Mới!

Các Tông Phái Kagyu

Ï  Baram Kagyu

Ï  Drikung Kagyu Mới!

Ï  Drukpa Kagyu 

Ï  Karma Kagyu 

Ï  Taklung Kagyu


 

Ï  Phần giới thiệu được biên soạn dựa trên tài liệu tham khảo.

Ï Đang thiét kế và bổ túc tài liệu. Xin vui lòng quay trở lại trang nhà này trong tương lai...Tilopa


Naropa


Maitripa


Đại Dịch Giả Marpa


Milarepa


Gampopa & Karmapa thứ Nhất

Ï Ï Ï  

Ḍng Kagyu
Lịch Sử Tóm Lược

 
  988-1069
 
Đại thành tựu giả Tilopa
tại Ấn Độ

  1016-1100
 
Đại thành tựu giả Naropa

  Thế Kỷ 11
Đại thành tựu giả Maitripa
  
  1012-1096
Đại dịch giả Marpa
 
 
 1
040-1123
 
Đại hành giả du già Milarepa

 
1079
 
Đại sư Gampopa chào đời

1110
 
 Milarepa nhận Gampopa làm đệ tử

1110-1193
 
Đại đạo sư Tusum Khyenpa tức Karmapa đời thứ Nhất

1175-1189
 
Các đại tu viện ḍng Kagyu được thành lập:
Tu viện Thil (1158)
Tu viện Tshal (1175)
Tu viện Drikung (1158)
Tu viện Tsurphu (1175)


  1284-1339
Đại đạo sư  Rangjung Dorje tức Karmapa đời thứ Ba

 
1354
 
Tranh chấp giữa phái Sakya và phái Kagyu; phái Kagyu và Phagmodrupa lên nắm
quyền bính

 
 
 
1358
 
Đại đạo sư Changchub Gyaltsen (phái Kagyu) lên nắm quyền bính

Ï Ï Ï
 

Tài Liệu Tham Khảo
Reginald Ray, Indestructible Truth: The Living Spirituality of Tibetan Buddhism (2000)
Reginald Ray, Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of Tibet (2001)
Trang nhà:
www.kagyuoffice.org
www.dkinstitute.org
www.nalandabodhi.org

www.simhas.org/kagyu.html

www.tibet.com/Buddhism/gelug/html
 


 

 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung