English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster
 

 
 

 
 
 
December 18, 2007
Ḍng Truyền Thừa Gelug

Gelug có nghiă là Hạnh Đức và c̣n được gọi là ḍng Hoàng Măo (Mũ Vàng)... Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện nay là vị lănh đạo thế tục cũng như lănh đạo tinh thần của cộng đồng Tây Tạng trên khắp thế giới nói chung và của ḍng Gelug nói riêng. 

Tuy nhiên, theo truyền thống bắt đầu từ sau khi Sơ Tổ Tsongkhapa qua đời vào thế kỷ thứ 14, vị Pháp Vương nắm giữa ḍng truyền thừa Gelug lại là một vị cao tăng được ban cho tước hiệu Ganden Tripa, có nghĩa là "người nắm giữ ngôi báu ở Tổ Đ́nh Ganden." Hiện này, ngài Ganden Tripa đời thứ 101, Khensur Lungri Namgel, là người nắm giữ ḍng truyền thừa Gelug và ngôi báu Ganden...


Những giáo huấn của các ḍng Kadampa, Kagyu Sakya (thế kỷ 11) và Gelug (thế kỷ 14)  đều được xem như là thuộc Tân Phái Dịch Thuật (New Translation School) trong khi những giáo huấn của ḍng Nyingma (thế kỷ 8-9) thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School).   

Ngài Atisha và Giáo Huấn Lojong - Rèn Luyện Tâm

Truyền Thống Kadam


Đại Đệ Tử Dromton và Tu Viện Reting

Sơ Tổ Tsongkhapa và Ḍng Truyền Thừa Gelug

Giáo Lư Lamrim -  Những Bước Tuần Tự Trên Con Đường Tu

Các Đại Tu Viện Ganden, Drepung và Sera 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

 

 

Ï  Phần giới thiệu được biên soạn dựa trên tài liệu tham khảo.

Ï Đang thiét kế và bổ túc tài liệu. Xin vui lòng quay trở lại trang nhà này trong tương lai...

 

Atisha


Geshe Langri Thangpa


Tsongkhapa


Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Nhất


Đức Ban Thiền Lạt Ma

Ï Ï Ï  

Truyền Thống Kadam
Lịch Sử Tóm Lược

 
982-1054
 
Đại sư Atisha

  1042
 
Đại sư Atisha đến Tây Tạng
 
  1008-1064

 
Đại đệ tử Dromton

 1
056
 
Tổ đ́nh Reting của truyền thống Kadam được Dromton thiết lập

  Thế Kỷ 11
 
Đại sư Gampopa
xuất gia theo truyền thống Kadam (về sau kết hợp hai truyền thống KadamKagyu)

Ï Ï Ï

Ḍng Gelug
Lịch Sử Tóm Lược


1357-1419
 
Đại sư Tsongkhapa
gia nhập tu viện Reting (1397);
thiết lập lễ hội Nguyên Đán Monlam (1408)

  1391-1475
 
Gendun Druppa (đại đệ tử của Tsongkhapa) tức Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Nhất

  1409-1447
Các đại tu viện ḍng Gelug được thành lập:
Tu viện Ganden (1409)
Tu viện Drepung (1416)
Tu viện Sera (1419)
Tu viện Chamdo (1437)
Tu viện Tashilhunpo (1447)

 
 
Thế kỷ 15 - thế kỷ 16

 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Nh́ (Gendun Gyatso)
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Ba (Sonam Gyatso)
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ
(cháu cố của Altan Khan)


 
1578
 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Ba được đại đế Mông Cổ Altan Khan tấn phong tước hiệu "Đạt Lai Lạt Ma"

1617-1682
 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Năm lên nắm quyền trị v́ Tây Tạng vào năm 1641

Ï Ï Ï


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung