English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 
June 30, 2010
Video/DVD/ Audio-Clip
 

Ï   Milarepa - Ba Phút Giới Thiệu Phim
      (Tibetan-English-Vietnamese)

Ï   Milarepa - Quan Điểm Của Các Đạo Sư và Học Giả Về Milarepa
      (Tibetan-English-Vietnamese)
 

Ï   Milarepa -  Buổi Nói Chuyện Với Đạo Diễn tại Little Saigon
      (Saigon Broadcasting Television Network) 9/2007
      Nghe thêm pháp thoại của Garchen Rinpoche giảng về cuộc đời của ngài Milarepa cho
      Phật tử người Việt tại Little Saigon, California 8/2007.


Ï   Viet Vajra Foundation Hội Kiến Với Đức Đạt Lai Lạt Ma
      Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
- ngày 16 tháng 10 năm 2007 (Tạng-Anh-Viet)
      Đọc thêm bài tường thuật về buổi hội kiến với đức Đạt Lai Lạt Ma.

Ï   Đức Đạt Lai Lạt Ma Viếng Thăm Chùa Khánh Anh -  Tường trình       
      từ Pháp Quốc
(Đài truyền hình SBTN-Houston) 9/2007

Ï   Garchen Rinpoche Hoằng Php tại Việt Nam -  23/5-1/6/2010
{ Tại phi trường 23/5/2010 { Mới!
{ Qun đảnh Phật Dược Sư 24/5/2010 { Mới!
{ Ban phước tại cha Phc Yn 25/5/2010 { Mới!


    

 
      

      

 

 Om Mani Padme Hung

http://www.dharma-

haven.org/tibetan/digital-wheels.htm


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2009         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung