English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
August  13, 2011


 

Tụng Niệm

Xin  bấm vào tựa đề của bài tụng/câu minh chú/hoặc bài pháp thoại để có thể nghe pháp âm trên mạng lưới.  Phần lớn những pháp âm trong phần Tụng Niệm dưới đây đã được trực tiếp thâu băng qua hệ thống thâu âm cá nhân tại các trung tâm Drikung Mahayana Center, Garchen Buddhist Institute, Sakya Dokho Choling và Tibetan Meditation Center, Hoa Kỳ, hoặc có thể tìm thấy trên trang nhà The Four Noble Truths. Nếu trích dẫn, xin vui lòng ghi rõ xuất xứ.

Nếu quý đạo hữu có pháp âm của các bài tụng, câu minh chú, pháp thoại của các vị đao sư, hoặc tài liệu hình ảnh muốn chia sẻ với chúng tôi, xin gửi điện thư đính kèm pháp âm và hình ảnh đến
vietnalanda@ymail.com.A DI ĐÀ (Amitabha Buddha - Opame Sangye)
Ï   Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cõi Cực Lạc Của Đức A Di Đà - Short
      Aspiration Prayer to Be Reborn in Amitabha's Pure Land
- Garchen Rinpoche và
    
 hai vị thị giả Bu Nima và A Bo trì tụng.
        * Xin  bấm vào đầy để đọc đoản nguyện tái sinh vào cõi Cực Lạc của đức A Di Đà.
Ï   Nghi Thức Cầu Siêu Văng Sinh Cực Lạc - Amitabha Chang Chok -
      HH Chetsang Rinpoche, Khenpo Chophel và chư tăng.

   

BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO (Thirty-Seven Practices of Bodhisattvas)
Ï   Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Lama A Bao (Tạng âm)
Ï   Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Lama Bu Nima tụng kèm theo
     phần khai kinh
(Tạng âm)
Ï    Ba Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Garchen Rinpoche (Tạng âm)   - Courtesy of Konga Monastery, Tainan, Taiwan     
* Xin
bấm vào đây để đọc bản dịch Việt ngữ Anh ngữ.

BÁT NHÃ TÂM KINH (Heart Sutra - Prajaparamita Sutra)
Ï   Bát Nhã Tâm Kinh - Garchen Rinpoche (Tạng âm)
Ï   Bát Nhã Tâm Kinh - Lama A Bao và Bu Nima (Tạng âm)
Ï   Bát Nhã Tâm Kinh - Lama Bu Nima (Tạng âm)
Ï Bát Nhã Tâm Kinh - Tibetan Meditation Center (English)
   
* Xin bấm vào đây để hạ tải bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Anh và trì tụng theo.

BN SƯ DU GIÀ (Guru Yoga)
Ï   Jigten Sumgon Lama Chopa (Sơ Tổ Gịng Drikung Kagyu)
     -
Garchen Rinpoche và đại chúng tŕ tụng theo nghi quỹ (Tạng-Anh)

Ï   Lama Chyenno - Khenpo Pema Rinpoche (Tạng âm)
    
* Lama Chyenno, Rinchen Tsawei Lama Chyenno, Palden TsaweiLama Chyenno  
Ï   Milarepa 1- Nubpa Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)
    
* Je Mila Shepa Dorje La So Wa Deb Sol  
Ï   Milarepa 2- Nubpa Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)

CÚNG DƯỜNG THỰC PHẨM (Food Offering)
Ï   Cúng Dường Thực Phẩm - Lama Bu Nima (Tạng âm)

ĐẠI THỦ ẤN (Ganges Mahamudra: Teachings of Tilopa to Naropa by the Ganges River)
Ï   Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn của Tilopa Cho Naropa         -  Lama Gapé và Lama Bu Nima (Tạng âm)
Ï   Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn của Tilopa Cho Naropa         - Ina Bieler & đại chúng (Anh ngữ)
     
* Xin bấm vào đây để hạ tải bài  tiếng Anh và trì tụng theo.
     
* Xin bấm vào đây để hạ tải bài  tiếng Viet.


GỌI THẦY TỪ CHỐN XA (Lama Khyenno/Calling the Lama from Afar
Ï  Phần 1 - Trước tác của Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye (Karma Kagyu)
Ï  Phần 2 - Trước tác của Jamgon Kongtrul  Rinpoche, Lodro Thaye (Karma Kagyu)
      * Xin bấm vào đây để hạ tải Phần 2  (Tạng - Anh) và trì tụng theo.

HỒI HƯỚNG (Dedication)
Ï  Hồi Hướng - Dedication Prayer - Geshe Ngarampa Tashi Dondup

KHẨN NGUYỆN ĐỨC KARMAPA
Ï  Karmapa Khyeno  - Karmapa, xin hăy đoái tưởng đến con  

KINH NHẬT TỤNG  { Mới!
 Ï   Drikung Kagyu -  Chư tăng ḍng Drikung tŕ tụng trong thời khóa hằng ngày
      tại Kagyu College, Dehra Dun, Ấn Độ
(Tạng âm)

THÂN TRUNG ẤM (Bardo)
Ï  Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát - Daily Bardo Prayer -
     Konchog Thogme
(Việt âm)


QUAN ÂM (Tara - Drolma)
Ï   Tán Dương 21 Đức Quan Âm - Lama Bu Nima (Tạng âm)
      * Xin bấm vào đây để hạ tải bài  tiếng Viet.

QUÁN THẾ ÂM (Avalokiteshvara - Chenrezig)
Ï   Tán Dương Đức Quán Thế Âm - Bài này thường được trì tụng trong khi hành
      trì Nyung Ne, thọ bát quan trai và lạy sám hối - Traga Rinpoche
(Tạng âm)
     
* Xin bấm vào đây để hạ tải bài  tiếng Viet.
Ï   Mani Drupchen - Chư tăng và đại chúng tŕ tụng các lời cầu nguyện, tán thán
      đức Quán Thế Âm và tŕ chú Om Mani Padme Hung trong khoá Phật thất tại TMC
      Hoa Kỳ, t
heo truyền thống của Tổ Đ́nh Drikung Thil tại Tây Tạng (Tạng âm)

TỨ VÔ LƯỢNG (Four Immeasurables)

Ï  Tứ Vô Lượng - Four  Immeasurables  - Chư tăng tu viện Namgyal

ZHAMBALA (Phước Lộc Bồ Tát) { Mới!
Ï
   Bạch Zhambala - Garchen Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)Ï Xin mời quư đạo hữu viếng trang "The Four Noble Truths" để nghe thêm các bài tụng: http://www.thefournobletruths.org/downloads/welcome.html { Mới!
Om Mani Padme Hung

http://www.dharma-

haven.org/tibetan/digital-wheels.htm

.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011        Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung