English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 
August  18, 2011
Minh Chú

Xin  bấm vào tựa đề của bài tụng/câu minh chú/hoặc bài pháp thoại để có thể nghe pháp âm trên mạng lưới.  Phần lớn những pháp âm trong phần Minh Chú dưới đây đã được trực tiếp thâu băng qua hệ thống thâu âm cá nhân tại các trung tâm Drikung Mahayana Center, Garchen Buddhist Institute, Sakya Dokho Choling và Tibetan Meditation Center, Hoa Kỳ. Phần còn lại là do thân hữu sưu tầm và  đóng góp. Nếu trích dẫn, xin vui lòng ghi rõ xuất xứ.

Nếu quý đạo hữu có pháp âm của các bài tụng, câu minh chú, pháp thoại của các vị đạo sư, hoặc tài liệu hình ảnh muốn chia sẻ với chúng tôi, xin gửi điện thư đính kèm pháp âm và hình ảnh đến vietnalanda@ymail.com

A DI ĐÀ (Amitabha Buddha - Opame Sangye)
Ï   A Di Đà Phật - Minam Rinpoche
Ï    A Di Đà Phật - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.
* Xin  bấm vào đây để đọc đoản nguyện tái sinh vào cõi Cực Lạc của đức A Di Đà.
* Xin  bấm vào đây để nghe tụng đoản chú vãnh sanh tịnh độ của đức A Di Đà
* Xin  bấm vào đây để đọc đoản chú vãnh sanh tịnh độ của đức A Di Đà.

BÁT NHÃ MINH CHÚ (Prajaparamita Mantra)
Ï   Bát Nhã Minh Chú - Minam Rinpoche

BN SƯ DU GI (Guru Yoga)
   Jigten Sumgon (Sơ Tổ Ging Drikung Kagyu) - Garchen Rinpoche (Tạng m)
        Om Ah Namo Guru Benza Dhrik Tri Lokya Natha Ratna Shri Mula Guru Maha Mudra
       Siddhi Phala Hung

   Jigten Sumgon Lama Chopa - Garchen Rinpoche  v
     đại chng tr tụng theo nghi quỹ Bn Sư Du Gi
(Tạng-Anh)
Ï  Karmapa Khyenno - Khẩn nguyện đức Karmapa
Ï  Lama Chyenno - Khenpo Pema Rinpoche (Tạng âm)
   
* Lama Chyenno, Rinchen Tsawei Lama Chyenno, Palden TsaweiLama Chyenno { Mới!
Ï   Milarepa 1- Nubpa Rinpoche v đại chng (Tạng âm)
    
* Je Mila Shepa Dorje La So Wa Deb Sol { Mới!
Ï   Milarepa 2- Nubpa Rinpoche v đại chng (Tạng âm) { Mới!
      * Xin  bấm vào đây để đọc nghi quỹ du gi Milarepa. { Mới!

DƯỢC SƯ PHẬT (Medicine Buddha)
Ï   Dược Sư Phật - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
Ï   Dược Sư Phật - Traga Rinpoche
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.
* Xin  bấm vào đây để đọc nghi quỹ Dược Sư Phật.

ĐẠI THẾ CHÍ (Vajrapani)
Ï   Đại Thế Chí - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.

KIM CANG TÁT ĐỎA (Vajrasattva - Dorje Sempa)
Ï   Kim Cang Bách Tự - Garchen Rinpoche
Ï   Kim Cang Bách Tự - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
Ï   Kim Cang Bách Tự - Minam Rinpoche   
*
Xin bấm vảo đây để
đọc nghi quỹ hành trì và  bài Kim Cang Bách Tự Minh Chú.

KHẨU TỊNH (Blessing the Speech - Gia Lực cho Ngữ)
Ï   Khẩu Tịnh - Tulku Nyima Rinpoche

LĂNG NGHIÊM (Sitatapatra - Dukar)
Ï  Chú Lăng Nghiêm -  Lamchen Gyalpo Rinpoche

LIÊN HOA SANH (Padmasambhava - Guru Rinpoche)
Ï  Liên Hoa Sanh - Garchen Rinpoche

PHƯỚC LỘC  (Zhambala)
Ï   Phước Lộc - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.

QUAN ÂM (Tara)
Ï   Bạch Quan Âm (White Tara) - Garchen Rinpoche 
* Xin bấm vào đây để đọc  nghi quỹ Bạch Quan Âm của Garchen Rinpoche  đời thứ 7.
Ï   Lục Quan Âm (Green Tara) -  Garchen Rinpoche
Ï   Lục Quan Âm (Green Tara) -  Geshe Ngarampa Tashi Dondup
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.
* Xin bấm vào đây để đọc  nghi quỹ  Lục Quan Âm của Khenpo Kongchog Gyaltsen.
* Xin bấm vào đây để đọc  chú giải về pháp hành trì Quan Âm của Lama Zopa.

QUÁN THẾ ÂM (Avalokiteshvara - Chenrezig)
Ï   Đại Bi Chú - 12th Gharwang Rinpoche
Ï   Đại Bi Chú - Traga Rinpoche
     
* Xin bấm vào đây để đọc nghi quỹ Quán Thế Âm của đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 7.
Ï   Lục Tự Minh Chú  - Garchen Rinpoche & Lama Bu Nima 
Ï   Lục Tự Minh Chú  - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.
* Xin bấm vào đây để đọc nghi quỹ hành trì  đoản pháp Quán Thế Âm Tứ Thủ.

THÍCH CA MÂU NI (Shakyamuni Buddha)
Ï   Thích Ca Mâu Ni - Geshe Ngarampa Tashi Dondup 
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.

VĂN THÙ SƯ LỢI (Manjushri)
Ï   Văn Thù Sư Lợi - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
* Xin  bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.


Om Mani Padme Hung

http://www.dharma-

haven.org/tibetan/digital-wheels.htm


Theo truyền thống Kim Cang Thừa, hành giả cần cần được nhận khẩu truyền từ một bậc chân sư nếu muốn trì  tụng  các câu minh chú hay mật chú.


N
hận khẩu truyền là một hình thức đón nhận năng lực gia hộ của chư Phật, Hộ Phậtchư Đạo Sư


Ngoài ra nếu muốn vưà trì tụng các câu minh chú, vừa hành trì các pháp môn quán tưởng theo hướng dẫn trong các nghi quỹ (sadhana) thì hành giả còn phải cần  thọ nhận các lễ quán đảnh hay  lễ gia lực.


Khi đã nhận quán đảnh rồi thì hành giả có thể trì chú và quán tưởng
chính mình trong sắc tướng của vị Phật hay Hộ Phật mà mình đang hành trì, thân khẩu ý của hành giả chính là thân khẩu ý của các ngài. 


Riêng đối với các vị Phật và Hộ Phật an bình (peaceful deities), nếu chưa được nhận lễ quán đảnh thì hành giả cũng vẫn có thể trì chú và quán tưởng vị Phật hay Hộ Phật trong không gian trước mặt, phóng hào quang từ bi gia hộ cho hành giả và chúng sinh trong sáu cõi, chứ không được phép quán bản thân hành giả trong sắc tướng của vị ấy.


Chư Phật và Hộ Phật là các bậc đại giác nên tinh tuý của các ngài chính là trí tuệtừ bi vô lượng, là tâm Bồ Đề tối thượng. Khi quán tưởng các ngài, hãy trụ vào tâm từ bi và tâm Bồ Đề của các ngài mà thiền định về tâm ấy. Trong một vị Phật là hằng sa chư Phật nên chỉ cần chứng đắc được một pháp là chứng đắc hết các pháp.


Muốn hành trì theo các pháp tu Kim Cang Thừa, điều cần yếu là có một vị chân sư hướng dẫn hành giả từng bước trên con đường tu tập.
 

Ï Ï Ï

 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011        Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung