English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 
June 18, 2011

Thư Pháp - Dharma Calligraphy

Xin bấm vào đây để xem trang thư pháp ghi lại các linh tự, minh chú, lời hay ư đẹp đầy đạo vị của chư đạo sư và văn thi sĩ...


H́nh Ảnh - Image cards
Các "image cards"  trên trang này được thiết kế từ h́nh ảnh chư vị Phật và Bồ Tát sưu tầm trên mạng, không rơ tên hoạ ś. Các "image cards" có thể tùy hỉ ấn tống để  kính biếu.

The "image cards"
on this page are formatted and designed  based on images of Buddhas and Bodhisattvas collected from on-line sources; the artist names are unknown. The "image cards" can be printed for free distribution.


Chư Phật

Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha)
(8x10)*  (8x10)** { Mới!
Ngũ Trí Phật
(Five Dhyana Buddhas) (8x10)
A Di Đà  Phật /Vô Lượng Thọ Phật
(Amitabha)
(8x10) { Mới!
Vô Lượng Quang Phật
(Amitayus)
(8x10) { Mới!  
Di Lặc Phật (Maitreya Buddha) (8x10)  { Mới!
Dược Sư Phật
(Medicine Buddha)
(8x10) { Mới!
Bảy Vị Dược Sư Phật
(Seven Medicine Buddhas)
Phật Phổ Hiền
(Samantabhadra)


Ï
Ï Ï.

Bồ Tát và Hộ Phật

Đạ
i Thế Chí (Vajrapani)
Kim Cang Tát Đỏa
(Vajrasattva)
Phổ Hiền
(Samantabhadra)
Bạch Quan Âm
(White Tara)
 (8x10) { Mới!
Lục Quan Âm
(Green Tara)
 (12x18) (8x10) { Mới!
Hồng Quan Âm
(Red Tara)
Hai Mươi Mốt Quan Âm
(Twenty-one Taras)
Quán Thế Âm
Tứ Thủ (Four-Armed Chenrezig)
(8x10)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm (Thousand-Armed Avalokiteshvara)
(12x18)  (8x10) { Mới!
Văn Thù Sư Lợi
(Manjushri)

Ï Ï Ï.

Đạo Sư

Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche)
(8x10)
Milarepa (8x10)*  (8x10)** { Mới!


Ï Ï Ï.

Linh Tự

Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha)
Ngũ Trí Phật
(Five Dhyana Buddhas)
A Di Đà  Phật /Vô Lượng Thọ Phật
(Amitabha)
Vô Lượng Quang Phật
(Amitayus)
Di Lặc Phật (Maitreya Buddha)
Dược Sư Phật
(Medicine Buddha)

Bảy Vị Dược Sư Phật
(Seven Medicine Buddhas)
Phật Phổ Hiền
(Samantabhadra)
Đại Thế Chí (Vajrapani)
Kim Cang Tát Đỏa
(Vajrasattva)
Phổ Hiền Bồ Tát
(Samantabhadra)
Bạch Quan Âm
(White Tara)
Lục Quan Âm
(Green Tara)
Hồng Quan Âm
(Red Tara)
Hai Mươi Mốt Quan Âm
(Twenty-one Taras)
Quán Thế Âm
Tứ Thủ (Four-Armed Chenrezig)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm (Thousand-Armed Avalokiteshvara)
Văn Thù Sư Lợi
(Manjushri) 


Ï
Ï Ï.

Minh Chú

Om Ah Hung
Om Mani Padme Hung (Thư pháp)
{ Mới!

Thích Ca Mâu Ni
(Shakyamuni Buddha)

Ngũ Trí Phật
(Five Dhyana Buddhas)
A Di Đà  Phật /Vô Lượng Thọ Phật
(Amitabha)
Vô Lượng Quang Phật
(Amitayus)
Di Lặc Phật (Maitreya Buddha)
Dược Sư Phật
(Medicine Buddha)

Bảy Vị Dược Sư Phật
(Seven Medicine Buddhas)
Phật Phổ Hiền
(Samantabhadra)
Đại Thế Chí (Vajrapani)
Kim Cang Tát Đỏa
(Vajrasattva)
Phổ Hiền Bồ Tát
(Samantabhadra)
Bạch Quan Âm
(White Tara)
Lục Quan Âm
(Green Tara)
Hồng Quan Âm
(Red Tara)
Hai Mươi Mốt Quan Âm
(Twenty-one Taras)
Quán Thế Âm
Tứ Thủ (Four-Armed Chenrezig)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm (Thousand-Armed Avalokiteshvara)
Văn Thù Sư Lợi
(Manjushri) 

 ..

 


 
Om Mani Padme Hung

http://www.dharma-

haven.org/tibetan/digital-wheels.htm
 


 
         Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Viet Vajra/ Viet Nalanda Foundation

2006

Ï   Viet Vajra Foundation họp mặt lần đầu tiên
Ï  Buổi chiều đối thoại với Thupten Jinpa, dịch giả của đức Đạt Lai Lạt Ma
Ï  Tulku Nyima Rinpoche ban pháp thoại cho các đạo hữu ở Việt Nam

2007

Ï
  Thuyết giảng của y sư Patul Rinpoche
Ï   Viet Vajra Foundation hội kiến với Lodi Gyar Rinpoche, Đặc Sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ï   Thuyết giảng của đại sư Garchen Rinpoche
Ï   Milarepa: Gặp Gỡ Đạo Diễn Neten Chokling Rinpoche
Ï   Viet Vajra Foundation họp mặt trước buổi diện kiến đức Đạt Lai Lạt Ma
Ï   Viet Vajra Foundation diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ï   Viet Vajra Foundation hội kiến Lama Zopa Rinpoche

2008

Ï
   Triển Lãm Lưu Động Ngọc Xá Lợi Phật và Thánh Tăng
Ï   Viet Nalanda họp mặt tại California sau buổi triển lăm

Ï Đang được thiết kế. Xin vui ḷng trở lại trong tương lai.
 


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2011         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung