English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster


 

 
 

 
 
 

   December 18, 2007
Viet Tibet House
 

Viet Nalanda Foundation, Inc. (trước đây có tên là Viet Vajra Foundation)  đặt trụ sở tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ,  là một tổ chức bất vụ lợi  được miễn thuế theo quy chế 501(c)3, và được thành lập với mục đích hổ trợ các công tác từ thiện, giáo dục và tôn giáo. Hội được chính thức hợp thức hoá tại tiểu bang Maryland vào ngày 9 tháng Giêng năm 2006.

Theo như Quy Chế Sinh Hoạt đã được ấn định lúc khởi đầu,  hai cơ cấu phụ thuộc gồm có Viet Lotsawa Institute Viet Tibet House  được dự trù sẽ thành hình để trong tương lai có thể hỗ trợ cho các dự án liên quan đến dịch thuật, ngôn ngữ, và các chương trình phát triển nghệ thuật, văn hoá, xã hội, nhân sử học, v.v. 

Ngoài ra, sau buổi hội kiến với đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 10 năm 2007, cơ cấu Viet Nalanda Initiatives đã được thành hình để hỗ trợ cho các đề án giáo dục và tu học trong tương lai.  Các cơ cấu phụ thuộc này chia sẻ đường lối làm việc, nội quy, luật lệ cũng như quy chế tài chánh của  Viet Nalanda Foundation.
Ï
Đang thiét kế và bổ túc tài liệu. Xin vui lòng quay trở lại trang nhà này trong tương lai...

Cho đến khi đạt đến Giác
Ngộ
viên mãn,

chúng con xin quy y Phật,

chúng con xin quy y Pháp,

và cũng như thế, chúng con xin quy y Tăng đoàn của chư Bồ Tát.

Như chư Phật thuở xa xưa đã nhiếp thọ Bồ-Đề Tâm

và  tinh tấn hành trì  Bồ-Tát Đạo,

chúng con, nay cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,

xin phát Bồ Đề Tâm

và  tinh tấn tu hành để viên thành Đạo Quả.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2010         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung