English T r a n g  N h à     |   G i ớ i  T h i ệ u   |   T r u y ề n  T h ừ a   |   Đ ạ o  S ư   |   G i á o  P h á p   |   P h á p   Â m  

 

  Sitemap

 Webmaster
 

 
 

 
 
December  27
, 2011
Hạt Giống Giác Ngộ { Mới!

Garchen Rinpoche - Gar Quotes
Xin bấm vào ngày tháng để đọc lời khai thị. Trang này được thường xuyên cập nhật....

 Konchog Kunzang Tobgyal phụ trách dịch sang Việt ngữ từ bản Anh ngữ
do Ina Bieler cung cấp. Konchog Jimpa Lhamo hiệu đính bản dịch Việt ngữ.


2011

Ngày 14 tháng 3 năm 2011 (Lòng bi mẫn - tình yêu thương)
N
gày 16 tháng 3 năm 2011 (Khắc phục đau khổ)

Ngày 21 tháng 3 năm 2011 (Tình yêu thương và sự chấp ngã)
Ngày 28 tháng 3 năm 2011 (Sự ganh tị và lòng tự hào vi tế)
Ngày 30 tháng 3 năm 2011 (Lòng bi mẫn và chân tâm)
Ngày 7 tháng 4 năm 2011 (Nghịch cảnh và tỉnh thức)
Ngày 11 tháng 4 năm 2011 (Ân nhân yêu thương và ân nhân nhẫn nhục)
Ngày 12 tháng 4 năm 2011
(Tình yêu thanh tịnh và tình yêu bất tịnh)
Ngày 14 tháng 4 năm 2011 (Bản tâm và bạn xấu)
Ngày 19 tháng 4 năm 2011 (Vô Minh)
Ngày 21 tháng 4 năm 2011 (Nghiệp)
Ngày 25 tháng 4 năm 2011 (Pháp Phowa)
Ngày 29 tháng 4 năm 2011 (Thân Trung Ấm)
Ngày 2 tháng 5 năm 2011 (Yoga mộng)
Ngày 5 tháng 5 năm 2011
(Luân hồi)
Ngày 13 tháng 5 năm 2011 (Minh Chú Om Ah Hung)
Ngày 26 tháng 5 năm 2011 (Minh Chú Om Ah Hung 2)
Ngày 2 tháng 6 năm 2011 (Pháp trì tụng minh chú Om Ah Hung)
Ngày 4 tháng 6 năm 2011
(Mật nguyện)
Ngày 12
tháng 6 năm 2011 (Thực hành  Om Ah Hung - Luân xa rốn)
Ngày 7 tháng 8 năm 2011 (Hành thiền)
Ngày 11 tháng 9 năm 2011 (Tuệ giác)
Ngày 14 tháng 9 năm 2011 (Tỉnh thức)
Ngày 14 tháng 9 năm 2011 (Hướng Dẫn Thực Hành Hằng Ngày)
Ngày 26 tháng 9 năm 2011 (Bồ Đề Tâm)
Ngày 4 tháng 10 năm 2011 (Tụng Chú và Giải Thoát)
Ngày 11 tháng 10 năm 2011 (Quá Khứ, Hiện Tại và Vị Lai)
Ngày 18 tháng 10 năm 2011 (Phật Tại Tâm)
Ngày 18 tháng 11 năm 2011 (Lòng Bi Mẫn)
Ngày 25 tháng 11 năm 2011 (Bảy Con Mắt Của Tara)
Ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Chánh niệm)
2012

Ngày 15 tháng 1 năm 2012 (Tự sát)
Ngày 2 tháng 2 năm 2012 (Thiền)
Ngày 26 tháng 2 năm 2012 (Thư ngỏ Losar 2012)
Ngày 9 tháng 3 năm 2012 (Khổ đau và Hạnh phúc)
Ngày 17 tháng 3 năm 2012 (Hạnh phúc bên trong)
Ngày 21 tháng 3 năm 2012 (Chấp ngã là khổ đau)
Ngày 26 tháng 3 năm 2012 (Tri kiến Kim Cang Thừa)
Ngày 2 tháng 4 năm 2012 (Thân người quý hiếm)
Ngày 30 tháng 4 năm 2012 (Bám luyến và ghét bỏ)
Ngày 12 tháng 5 năm 2012 (Ẩn cư tu tập)
Ngày 27 tháng 5 năm 2012 (Giả huyễn)
Ngày 4 tháng 6 năm 2012 (Bạn xấu)
Ngày 20 tháng 6 năm 2012 (Thiện Tri Thức)
Ngày 03 tháng 07 năm 2012 (Lạc Thú Trần Gian)
Ngày 06 tháng 08 năm 2012 (Chúng Sinh - Mẹ Hiền)
Ngày 13 tháng 08 năm 2012 (Tâm Vị Tha)
Ngày 17 tháng 08 năm 2012 (Trì Tụng Minh Chú A-Di-Đà)
Ngày 16 tháng 10 năm 2012 (Vấn đáp)

Ngày 23 tháng 10 năm 2012 (Vấn đáp 2)
Ngày 14 tháng 12 năm 2012 (Luyện tâm)

Cho đến khi đạt đến 77">;cNgộ viên mãn,

chúng con xin quy y Phật,

chúng con xin quy y Pháp,

và cũng như thế, chúng con xin quy y Tăng đoàn của chư Bồ Tát.

Như chư Phật thuở xa xưa đã nhiếp thọ Bồ-Đề Tâm

và  tinh tấn hành trì  Bồ-Tát Đạo,

chúng con, nay cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh,

xin phát Bồ Đề Tâm

và  tinh tấn tu hành để viên thành Đạo Quả.


Viet Nalanda Foundation, Inc.  © 2007-2012         Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.   Nguyện thiện hạnh luôn luôn tăng trưởng.        Om Mani Padme Hung